Zakres usług

Obsługa bankowo – księgowa:

– otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;

– prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;

– prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

– pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;

– pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;

– przygotowywanie projektów planu gospodarczego;

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

Obsługa administracyjna:

– zawieranie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu;

– zawieranie umów ubezpieczenia budynku;

– negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań;

– dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;

– przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

– prowadzenie korespondencji z właścicielami;

– wyszukiwanie firm świadczących usługi;

– negocjowanie cen i warunków umów;

– nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;

– wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;

– negocjacje z wykonawcami;

Obsługa techniczna nieruchomości:

– prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

– zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;

– zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

– kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

– przygotowywanie planów remontowych;

– nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac;

– wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.